Bài 42. Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

Bài Tập và lời giải

Quan sát kĩ H42.1: Căn cứ vào các đặc điểm của lá, rễ, hoa mà em biết có thể nhận biết được từ hình vẽ, hãy phân biệt cây 2 lá mầm và cây 1 lá mầm theo mẫu sau.
Quan sát kĩ H42.1Căn cứ vào các đặc điểm của lá, rễ, hoa mà em biết có thể nhận biết được từ hình vẽ, hãy phân biệt cây 2 lá mầm và cây 1 lá mầm theo mẫu sau:

Đặc điểm

Cây Hai lá mầm

Cây một lá mầm

Kiểu rễ

 

 

Kiểu gân lá

 

 

Số cánh hoa

 

 

Xem lời giải

Từ bảng trên hãy suy ra đặc điểm phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm.

Đề bài

- Từ bảng trên hãy suy ra đặc điểm phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm.

- Kiểm tra lại nhận xét qua mẫu thật hoặc qua hình vẽ một vài cây (H42.2) sau đó hãy xếp chúng vào một trong 2 lớp

Xem lời giải

Bài 1 trang 139 SGK Sinh học 6
Đặc điểm chủ yếu để phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm là gì ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 139 SGK Sinh học 6
Có thể nhận biết một cây thuộc lớp Hai lá mầm hay lớp Một lá mầm nhờ những dấu hiệu bên ngoài nào ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 139 SGK Sinh học 6
Sưu tầm lá của 3 cây Hai lá mầm và 3 cây Một lá mầm khác nhau. Dùng băng dính sẵn lá vào một tờ giấy. 

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”