Bài 43. Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

Bài Tập và lời giải

Hãy chọn 1 trong 2 từ sau đây: giống nhau, khác nhau để điền vào chỗ trống cho thích hợp.
Hãy chọn 1 trong 2 từ sau đây: giống nhau, khác nhau để điền vào chỗ trống cho thích hợp:- Giữa Tảo và cây Hạt kín có rất nhiều điểm …………- Nhưng giữa các loại Tảo với nhau, hoặc giữa các cây Hạt kín lại có sự ………… về tổ chức cơ thể và sinh sản.

Xem lời giải

Hãy tiếp tục phân chia ngành Hạt kín thành 2 lớp (Hai lá mầm và Một lá mầm) theo cách trên.
Hãy tiếp tục phân chia ngành Hạt kín thành 2 lớp (Hai lá mầm và Một lá mầm) theo cách trên.

Xem lời giải

Bài 1 trang 141 SGK Sinh học 6
Thế nào là phân loại thực vật?

Xem lời giải

Bài 2 trang 141 SGK Sinh học 6

Đề bài

Kể những ngành thực vật đã học và nêu đặc điểm chính của mỗi ngành đó.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”