Bài 44: Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy

Bài Tập và lời giải

Con người sử dụng năng lượng gió trong những việc gì?
Con người sử dụng năng lượng gió trong những việc gì?

Xem lời giải

Con người sử dụng năng lượng nước chảy trong những việc gì?
Con người sử dụng năng lượng nước chảy trong những việc gì?

Xem lời giải

Kể tên một số nhà máy thủy điện mà em biết?
Kể tên một số nhà máy thủy điện mà em biết?

Xem lời giải

Ở địa phương bạn, năng lượng gió và năng lượng nước chảy đã được sử dụng trong những việc gì ?
Ở địa phương bạn, năng lượng gió và năng lượng nước chảy đã được sử dụng trong những việc gì ?

Xem lời giải