Bài 45. Nguồn gốc cây trồng

Bài Tập và lời giải

Hãy kể tên một vài cây trồng và công dụng của chúng? Cho biết cây được trồng nhằm mục đích gì?
- Hãy kể tên một vài cây trồng và công dụng của chúng?- Cho biết cây được trồng nhằm mục đích gì?

Xem lời giải

Nhìn hình H45.1, hãy nêu tên các cây cải trồng và cho biết bộ phận nào của chúng được sử dụng?
Nhìn hình H45.1, hãy nêu tên các cây cải trồng và cho biết bộ phận nào của chúng được sử dụng?

Xem lời giải

Hãy kể tiếp vài ví dụ khác. Giải thích tại sao có sự khác nhau đó?
- Sự khác nhau giữa cây trồng và cây dại cùng loài được biểu hiện tại bảng sau - Hãy kể tiếp vài ví dụ khác.- Giải thích tại sao có sự khác nhau đó?

Xem lời giải

Bài 1 trang 145 SGK Sinh học 6
Tại sao lại có cây trồng ? Nguồn gốc của nó từ đâu ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 145 SGK Sinh học 6
Cây trồng khác cây dại như thế nào ? Do đâu có sự khác nhau đó ? Cho một vài ví dụ cụ thể.

Xem lời giải

Bài 3 trang 145 SGK Sinh học 6
Hãy kể tên một số cây ăn quả đã được cải tạo cho phấm chất tốt.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”