Bài 4.7 trang 12 SBT Vật lí 6

Đề bài

Một bình tràn chỉ có thể chứa được nhiều nhất là \(100c{m^3}\)  nước, đang đựng \(60c{m^3}\) nước. Thả một vật rắn không thẩm nước vào bình thì thấy thế tích nước tràn ra khỏi bình là \(30c{m^3}\). Thể tích của vật rắn là

A. \(40c{m^3}\).             B. \(90c{m^3}\).            

C. \(70c{m^3}\).             D. \(30c{m^3}\).

Lời giải

Khi thả vật vào, nước tràn ra \(30c{m^3}\) vậy tổng thể tích vật và nước là:

\({V_{v + n}} = 100 + 30 = 130(c{m^3})\)

Vậy thể tích vật rắn là: \({V_v} = {V_{v + n}} - {V_n} = 130 - 60 = 70(c{m^3})\)

Chọn C.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”