Bài 4.8 trang 12 SBT Vật lí 6

Đề bài

Nếu dùng bình chia độ đế đo thể tích của một vật rắn thì trong trường hợp nào sau đây, thể tích của vật rắn được tính bằng công thức:\({V_R} = {V_{L + R}} - {V_L}\), trong đó \({V_R}\) là thể tích vật rắn, \({V_{R + L}}\) là thể tích do mực chất lỏng chỉ khi đã bỏ vật rắn chìm vào chất lỏng trong bình, \({V_L}\) là thể tích chất lỏng trong bình?

A. Vật rắn thấm nước và chìm một phẩn trong chất lòng.

B. Vật rắn thấm nước và chìm hoàn toàn trong chất lòng.

c. Vật rắn không thâm nước và chìm một phần trong chất lòng.

D. Vật rắn không thârn nước và chìm hoàn toàn trong chất lỏng.

Lời giải

Nếu thể tích của vật rắn được tính bằng công thức: \({V_R} = {V_{L + R}} - {V_L}\). Đây phải là trường hợp đo vật rắn không thấm nước và chìm hoàn toàn trong chất lỏng.

Chọn D.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”