Bài 49. Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Bài Tập và lời giải

Hãy kể tên một số cây quý hiếm mà em biết.
Hãy kể tên một số cây quý hiếm mà em biết.

Xem lời giải

Bài 1 trang 159 SGK Sinh học 6
Nguyên nhân gì khiến cho đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 159 SGK Sinh học 6
Thế nào là thực vật quý hiếm ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 159 SGK Sinh học 6

Đề bài

Cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”