Bài 4A: Hoà bình cho thế giới

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 4A: Hoà bình cho thế giới
Giải bài 4A: Hoà bình cho thế giới phần hoạt động cơ bản trang 37, 38, 39 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 4B: Hoà bình cho thế giới
Giải bài 4A: Hoà bình cho thế giới phần hoạt động thực hành trang 40, 41 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 4A: Hoà bình cho thế giới

Cùng người thân thi đặt câu với từ trái nghĩa

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”