Bài 4B: Trái đất là của chúng mình

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 4B: Trái đất là của chúng mình
Giải bài 4B: Trái đất là của chúng mình phần hoạt động cơ bản trang 42, 43 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 4B: Trái đất là của chúng mình
Giải bài 4B: Trái đất là của chúng mình phần hoạt động thực hành trang 43, 44, 45 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 4B: Trái đất là của chúng mình
Giải bài 4B: Trái đất là của chúng mình phần hoạt động ứng dụng trang 45 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”