Bài 5. Công xã Pa- ri 1871

Bài Tập và lời giải

Thái độ của “Chính phủ vệ quốc” và của nhân dân Pháp trước tình hình đất nước sau ngày 4-9-1870 như thế nào?

Thái độ của “Chính phủ vệ quốc” và của nhân dân Pháp trước tình hình đất nước sau ngày 4-9-1870 như thế nào?

Xem lời giải

Trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871?

Trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871?

Xem lời giải

Những chính sách của công xã Pa- ri phục vụ quyền lợi cho ai?

Những chính sách của công xã Pa- ri phục vụ quyền lợi cho ai?

Xem lời giải

Tại sao Đức ủng hộ chính phủ Véc- xai trong việc chống lại Công xã Pa- ri?

Tại sao Đức ủng hộ Chính phủ Véc-xai trong việc chống lại Công xã Pa-ri?

Xem lời giải

Cuộc chiến đấu giữa chiến sĩ Công xã Pa- ri và quân Véc -xai diễn ra như thế nào?

Cuộc chiến đấu giữa chiến sĩ Công xã Pa-ri và quân Véc-xai diễn ra như thế nào?

Xem lời giải

Vì sao nhân dân Pa-ri đấu tranh và thành lập Công xã Pa-ri?

Vì sao nhân dân Pa-ri đấu tranh và thành lập Công xã Pa-ri?

Xem lời giải

Lập niên biểu những sự kiện cơ bản của Công xã Pa- ri?

Lập niên biểu những sự kiện cơ bản của Công xã Pa-ri?

Xem lời giải

Vì sao nói Công xã Pa- ri là nhà nước kiểu mới?

Vì sao nói Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới?

Xem lời giải

Trình bày ý nghĩa lịch sử và bài học của Công xã Pa- ri?

Trình bày ý nghĩa lịch sử và bài học của Công xã Pa-ri?

Xem lời giải