Bài 5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

Bài Tập và lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 110 SGK Toán 8 Tập 2

Quan sát hình khai triển của một lăng trụ đứng tam giác (h.100)

- Độ dài các cạnh của hai đáy là bao nhiêu ?

- Diện tích của mỗi hình chữ nhật là bao nhiêu ?

- Tổng diện tích của cả ba hình chữ nhật là bao nhiêu ?

Xem lời giải

Bài 23 trang 111 SGK Toán 8 tập 2

Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của các lăng trụ đứng sau đây :

Xem lời giải

Bài 24 trang 111 SGK Toán 8 tập 2

Quan sát lăng trụ đứng tam giác rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau

Xem lời giải

Bài 25 trang 111 SGK Toán 8 tập 2

Tấm lịch để bàn có dạng một hình lăng trụ đứng, \(ACB\) là một tam giác cân (h.104).

a) Hãy vẽ thêm nét khuất, điền thêm chữ vào các đỉnh rồi cho biết \(AC\) song song với những cạnh nào ?

b) Tính diện tích miếng bìa dùng để làm một tấm lịch như trên.

Xem lời giải

Bài 26 trang 112 SGK Toán 8 tập 2

a) Từ hình khai triển (h.105) có thể gấp theo các cạnh để có được một tấm lăng trụ đứng hay không ? (Các tứ giác trên hình đều là hình chữ nhật).

b) Trong các hình vừa gấp được, xét xem các phát biểu dưới đây, phát biểu nào đúng ?

- Cạnh \(AD\) vuông góc với cạnh \(AB\).

- \(EF\) và \(CF\) là hai cạnh vuông góc với nhau.

- Cạnh \(DE\) và cạnh \(BC\) vuông góc với nhau.

- Hai đáy \((ABC)\) và \((DEF)\) nằm trên hai mặt phẳng song song với nhau.

- Mặt phẳng \((ABC)\) song song với mặt phẳng \((ACFD)\).

Xem lời giải