Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ - Địa lí 6

Bài Tập và lời giải

Quan sát hình 14 SGK, hãy kể tên một số đối tượng địa lí được biểu hiện bằng các loại kí hiệu: điểm, đường và diện tích.

Đề bài

Quan sát hình 14 SGK, hãy kể tên một số đối tượng địa lí được biểu hiện bằng các loại kí hiệu: điểm, đường và diện tích.

Hình 14. Phân loại các kí hiệu

Xem lời giải

Bài 1 trang 19 SGK Địa lí 6
 Tại sao khi sử dụng bản đồ, trước tiên chúng ta phải xem bảng chú giải?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”