Bài 5. Thực Hành : Ôn Một Số Mũi Khâu Cơ Bản

Bài Tập và lời giải

Bài thực hành trang 27 SGK Công nghệ 6
I- CHUẨN BỊ - Hai mảnh vải hình chữ nhật có kích thước 8cm X 15cm và một mảnh vải có kích thước 1Ocm X 15cm. - Chỉ khâu thường, chỉ thêu màu, kim khâu, kéo, thước, bút chì.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”