Bài 5: Tôn trọng kỷ luật

Bài Tập và lời giải

Giải bài tập Bài 5 trang 13 SGK GDCD lớp 6
Kỉ luật là điều kiện đảm bảo cho mọi người có tự do và được phát triển. Nếu một tập thể làm nhiệm vụ không có tổ chức, kỉ luật, ai muốn làm gì thì làm thì sẽ trở thành hỗn loạn.

Xem lời giải

Trả lời gợi ý Bài 5 trang 13 SGK GDCD lớp 6
Những việc làm đó chứng tỏ mặc dù là Chủ tịch nước nhưng mọi cử chỉ của Bác Hồ đã thể hiện sự tôn trọng luật lệ chung được đặt ra cho mọi công dân.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”