Bài 5 trang 79 SGK Sinh học 6

Vì sao hô hấp và quang hợp trái ngược nhau nhưng lại có quan hệ chặt chẽ với nhau ?

Lời giải

Hô hấp và quang hợp là 2 quá trình trái ngược nhau là vì:

- Quang hợp là quá trình lá cây tổng hợp chất hữu cơ, tích lũy năng lượng gì từ CO2 và nước nhờ có diệp lục và sử dụng ánh sáng, còn hô hấp là quá trình sử dụng O2 phân giải chất hữu cơ giải phóng năng lượng cung cấp cho hoạt động sống của cơ thể, đồng thời thải ra khí CO2 và nước.

- Hai quá trình này liên quan chặt chẽ với nhau: Hô hấp sẽ không thực hiện được, nếu không có chất hữu cơ do quang hợp tạo ra. Ngược lại, quang hợp cũng không thể thực hiện được, nếu không có năng lượng do trình hô hấp giải phóng ra.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”