Bài 5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Bài Tập và lời giải

Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 73 SGK Toán 8 Tập 2

Hai tam giác \(ABC\) và \(A’B’C’\) có kích thước như trong hình 32 (có cùng đơn vị đo là xentimet)

Trên các cạnh \(AB\) và \(AC\) của tam giác \(ABC\) lần lượt lấy hai điểm \(M, N\) sao cho

\(AM = A’B’ = 2cm; AN = A’C’ = 3cm\).

Tính độ dài đoạn thẳng \(MN\).

Có nhận xét gì về mối quan hệ giữa các tam giác \(ABC, AMN, A’B’C’\)?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 74 SGK Toán 8 Tập 2

Tìm trong hình 34 các cặp tam giác đồng dạng:

 

Xem lời giải

Bài 29 trang 74 SGK Toán 8 tập 2

Cho tam giác \(ABC\) và \(A'B'C'\) có kích thước như trong hình 35.

 

a) Tam giác \(ABC\) và \(A'B'C'\) có đồng dạng với nhau không? Vì sao?

b) Tính tỉ số chu vi của hai tam giác đó.

Xem lời giải

Bài 30 trang 75 SGK Toán 8 tập 2

Tam giác \(ABC\) có độ dài các cạnh là \(AB = 3cm, AC = 5cm, BC = 7cm\). Tam giác \(A'B'C'\) đồng dạng với tam giác \(ABC\) và có chu vi bằng \(55 cm\).

Hãy tính độ dài các cạnh của \(A'B'C'\) (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Xem lời giải

Bài 31 trang 75 SGK Toán 8 tập 2

Cho hai tam giác đồng dạng có tỉ số chu vi là \(\dfrac{15}{17}\) và hiệu độ dài hai cạnh tương ứng của chúng là \(12,5 cm\). Tính hai cạnh đó.

Xem lời giải