Bài 5. Vùng biển nước ta

Bài Tập và lời giải

Hãy kể một vài hậu quả do bão gây ra
Bão gây ra nhiều hậu quả nặng nề...

Xem lời giải

Bài 1 trang 79 SGK Địa lí 5
Nêu vị trí và đặc điểm của vùng biển nước ta.

Xem lời giải

Bài 3 trang 79 SGK Địa lí 5
Kể tên một số hải sản của nước ta.

Xem lời giải