Bài 5.1 trang 17 SBT Vật lí 6

Đề bài

Trên một hộp mứt Tết có ghi 250g. Số đó chỉ:

A. Sức nặng của hộp mứt.

B. Thể tích của hộp mứt.

C. Khối lượng của hộp mứt.

D. Sức nặng và khối lượng của hộp mứt.

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Lời giải

Trên một hộp mứt Tết có ghi 250g. Số đó chỉ khối lượng của hộp mứt.

Chọn C.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”