Bài 5.12 trang 19 SBT Vật lí 6

Khối lượng của một chiếc cặp có chứa sách vào cỡ bao nhiêu?A. Vài gam.              B. Vài trăm gam.C. Vài ki-lô-gam.      D. Vài chục ki-lô-gam.

Lời giải

Khối lượng một chiếc cặp có chứa sách không thể nhỏ đến hàng gam nên không chọn đáp án A và B, nhưng cũng không thể lớn đến vài chục kilogam nên không chọn đáp án D.

Đáp án đúng nhất là đáp án C. Khối lượng của một chiếc cặp có chứa sách vào cỡ vài kilôgam

Chọn C


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”