Bài 5.13 trang 19 SBT Vật lí 6

Cân ở hình 5.3 có GHĐ và ĐCNN làA. \(5kg\) và \(0,5kg\)              B. \(50kg\) và \(5kg\)C. \(5kg\) và \(0,05kg\)            D. \(5kg\) và \(0,1kg\)

Lời giải

Vì khối lượng lớn nhất ghi trên cân là \(5kg\) nên cân có GHĐ là \(5kg\) và khoảng cách gần nhất giữa 2 vạch là \(0,05kg\) nên ĐCNN của cân là \(0,05kg\).


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”