Bài 5.15 trang 19 SBT Vật lí 6

Đề bài

a)  Ở đĩa cân bên trái có \(2\) gói kẹo, ở đĩa cân bên phải có các quả cân \(100g, 50g, 20g, 20g\) và \(10g\).

b)  Ở đĩa cân bên trái có \(5\) gói kẹo, ở đĩa cân bên phải có \(2\) gói sữa bột.

Hãy xác định khối lượng của \(1\) gói kẹo, \(1\) gói sữa bột. Cho biết các gói kẹo có khối lượng bằng nhau, các gói sữa bột có khối lượng bằng nhau.

Lời giải

a)  Vì cân thăng bằng nên khối lượng vật cần đo bên trái bằng tổng khối lượng các quả cân bên phải.

Khối lượng của hai gói kẹo là: \(m={100{\rm{ }} + {\rm{ }}50{\rm{ }} + {\rm{ }}20{\rm{ }} + {\rm{ }}20{\rm{ }} + {\rm{ }}10}\)

Ta suy ra: Khối lượng của \(\displaystyle\displaystyle1\) gói kẹo:

\(\displaystyle\displaystyle{m_1}{\rm{ }} = {\rm{ }}{{\left( {100{\rm{ }} + {\rm{ }}50{\rm{ }} + {\rm{ }}20{\rm{ }} + {\rm{ }}20{\rm{ }} + {\rm{ }}10} \right)} \over 2}{\rm{ }} = 100g\)

b) Khối lượng của 5 gói kẹo bên đĩa cân bên trái là:

\(m_k=5m_1=5.100=500g\)

Vì cân thăng bằng nên khối lượng của 5 gói kẹo bên trái bằng tổng khối lượng 2 gói sữa bột bên phải.

Ta suy ra: Khối lượng của \(\displaystyle\displaystyle1\) gói sữa bột:

\(\displaystyle\displaystyle{m_2}{\rm{ }} = {\rm{ }}{{5{m_1}} \over 2}{\rm{ }} = {\rm{ }}{{500} \over 2}{\rm{ }} = {\rm{ }}250g\)


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”