Bài 52. Địa y

Bài Tập và lời giải

Quan sát hình dạng bên ngoài những mẫu địa y thu được đối chiếu với H52.1 và cho nhận xét về hình dạng bên ngoài của địa y. Quan sát H52.2 có nhận xét gì về thành phần cấu tạo của địa y?
- Quan sát hình dạng bên ngoài những mẫu địa y thu được đối chiếu với H52.1 và cho nhận xét về hình dạng bên ngoài của địa y.- Quan sát H52.2 có nhận xét gì về thành phần cấu tạo của địa y?

Xem lời giải

Bài 1 trang 172 SGK Sinh học 6
Địa y có những hình dạng nào ? Chúng mọc ở đâu ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 172 SGK Sinh học 6
Thành phần cấu tạo của địa y gồm những gì?

Xem lời giải

Bài 3 trang 172 SGK Sinh học 6
Vai trò cùa địa y như thế nào ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”