Bài 5.5 trang 18 SBT Vật lí 6

Có cách đơn giản nào để kiểm tra xem một cái cân có chính xác hay không?

Lời giải

Đế kiếm tra xem một cái cân có chính xác hay không ta có thể dùng một vật đã biết chính xác khối lượng (một quả cân hay hộp sữa Ông Thọ chẳng hạn) đem cân, nếu cân chỉ không đúng với giá trị khối lượng của vật đó thì cân ấy không chính xác.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”