Bài 5.6 trang 18 SBT Vật lí 6

Trên một viên thuốc cảm có ghi "Para 500...". Em hãy tìm hiếu thực tế để xem ờ chỗ để trống phải ghi đơn vị nào dưới đây?A. \(mg\).                     B. \(cg\).                     C. \(g\).                        D. \(kg\).

Lời giải

Trên một viên thuốc cảm có ghi "Para 500mg". Đơn vị ở đây là miligam.

Vì viên thuốc cảm có khối lượng rất nhỏ nên chỉ đo được bằng đơn vị mg.

Chọn A


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”