Bài 5.8 trang 18 SBT Vật lí 6

Đề bài

Trên vỏ các chai nước giải khát có ghi các số liệu (ví dụ \(500ml\)). Số liệu đó chỉ

A. thế tích của cả chai nước.      

B. thể tích của nước trong chai,

C. khối lượng của cả chai nước.

D. khối lượng của nước trong chai.

Lời giải

Trên vỏ các chai nước giải khát có ghi các số liệu (ví dụ 500ml). Số liệu đó chỉ thể tích nước trong chai.

Chọn B


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”