Bài 5.9 trang 18 SBT Vật lí 6

Đề bài

 Một cân Rô-béc-van có đòn cân phụ được vẽ như hình 5.2.

ĐCNN của cân này là

A. \(1g\).        B. \(0,1g\).       C. \(5g\).       D. \(0,2g\).

Lời giải

ĐCNN là độ dài giữa hai vạch chia gần nhất

Từ hình vẽ ta thấy ĐCNN của cân này là \(0,2g\).

Chọn D.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”