Bài 5A: Tình hữu nghị

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 5A: Tình hữu nghị
Giải bài 5A: Tình hữu nghị phần hoạt động cơ bản trang 48, 49 sách VNEN tiếng việt lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 5A: Tình hữu nghị
Giải bài 5A: Tình hữu nghị phần hoạt động thực hành trang 50, 51 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 5A: Tình hữu nghị
Giải bài 5A: Tình hữu nghị phần hoạt động ứng dụng trang 51 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”