Bài 5C: Tìm hiểu về từ đồng âm

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 5C: Tìm hiểu về từ đồng âm
Giải bài 5C: Tìm hiểu về từ đồng âm phần hoạt động cơ bản trang 56 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 5C: Tìm hiểu về từ đồng âm
Giải bài 5C: Tìm hiểu về từ đồng âm phần hoạt động thực hành trang 56, 57, 58 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 5C: Tìm hiểu về từ đồng âm
Giải bài 5C: Tìm hiểu về từ đồng âm phần hoạt động ứng dụng trang 58 sách VNEN với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải