Bài 5C: Tìm hiểu về từ đồng âm

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 5C: Tìm hiểu về từ đồng âm
Giải bài 5C: Tìm hiểu về từ đồng âm phần hoạt động cơ bản trang 56 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 5C: Tìm hiểu về từ đồng âm
Giải bài 5C: Tìm hiểu về từ đồng âm phần hoạt động thực hành trang 56, 57, 58 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 5C: Tìm hiểu về từ đồng âm
Giải bài 5C: Tìm hiểu về từ đồng âm phần hoạt động ứng dụng trang 58 sách VNEN với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”