Bài 6. Đất và rừng

Bài Tập và lời giải

Quan sát hình 1, hãy chỉ vùng phân bố của rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn
Vùng phân bố của rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn là...

Xem lời giải

Bài 1 trang 81 SGK Địa lí 5
Hoàn thành bảng sau vào vở...

Xem lời giải

Bài 2 trang 81 SGK Địa lí 5
Nêu một số đặc điểm của rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn.

Xem lời giải

Bài 3 trang 81 SGK Địa lí 5
Nêu một số tác dụng của rừng đối với đời sống của nhân dân ta.

Xem lời giải