Bài 6: Thực hành: Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp học

Bài Tập và lời giải

Bài thực hành:Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp học

Đề bài

Hãy sử dụng địa bàn và thước đo thông thường để tập vẽ sơ đồ lớp học của em.

Xem lời giải