Bài 6: Thực hành: Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp học

Bài Tập và lời giải

Bài thực hành:Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp học

Đề bài

Hãy sử dụng địa bàn và thước đo thông thường để tập vẽ sơ đồ lớp học của em.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”