Bài 6. Trường hợp đồng dạng thứ hai

Bài Tập và lời giải

Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 75 SGK Toán 8 Tập 2

Cho hai tam giác \(ABC\) và \(DEF\) có kích thước như trong hình 36.

- So sánh các tỉ số \(\dfrac{{AB}}{{DE}}\) và \( \dfrac{{AC}}{{DF}}\)

- Đo các đoạn thẳng \(BC, EF\). Tính tỉ số \(\dfrac{{BC}}{{EF}}\), so sánh với các tỉ số trên và dự đoán sự đồng dạng của hai tam giác \(ABC\) và \(DEF.\)

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 76 SGK Toán 8 Tập 2

Hãy chỉ ra các cặp tam giác đồng dạng với nhau từ các tam giác sau đây (h.38):

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 77 SGK Toán 8 Tập 2

a) Vẽ tam giác \(ABC\) có \(\widehat {BAC} = {50^o}\), \(AB = 5cm, AC = 7,5cm\) (h.39)

b) Lấy trên các cạnh \(AB, AC\) lần lượt hai điểm \(D, E\) sao cho \(AD = 3cm, AE = 2cm\). Hai tam giác \(AED\) và \(ABC\) có đồng dạng với nhau không ? Vì sao ?

Xem lời giải

Bài 32 trang 77 SGK Toán 8 tập 2

Trên một cạnh của góc \(xOy\) (\(\widehat {xOy} \ne {180^0}\)), Đặt các đoạn thẳng \(OA= 5cm, OB= 16cm\). Trên cạnh thứ hai của góc đó, đặt các đoạn \(OC= 8cm, OD= 10cm\).

a) Chứng minh hai tam giác \(OCB\) và \(OAD\) đồng dạng.

b) Gọi giao điểm của các cạnh \(AD\) và \(BC\) là \(I\), chứng minh rằng hai tam giác \(IAB\) và \(ICD\) có các góc bằng nhau từng đôi một.

Xem lời giải

Bài 33 trang 77 SGK Toán 8 tập 2

Chứng minh rằng nếu tam giác \(A'B'C'\) đồng dạng với tam giác \(ABC\) theo tỉ số \(k\), thì tỉ số của hai đường trung tuyến tương ứng với hai tam giác đó cũng bằng \(k\).

Xem lời giải

Bài 34 trang 77 SGK Toán 8 tập 2

Dựng tam giác \(ABC\), biết \(\widehat{A}={60^o}\) và, tỉ số \(\dfrac{AB}{AC} = \dfrac{4}{5}\) và đường cao \(AH = 6cm\).

Xem lời giải