Bài 6: Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì

Bài Tập và lời giải

Tìm xem mỗi thông tin trong khung chữ ứng với lứa tuổi nào dưới đây:

Tìm xem mỗi thông tin trong khung chữ ứng với lứa tuổi nào dưới đây:

1. Dưới 3 tuổi2. Từ 3 đến 6 tuổi3. Từ 6 đến 10 tuổi

Xem lời giải

Tại sao nói tuổi dậy thì có tầm quan trọng đặc biệt đối với cuộc đời của mỗi con người ?
Tại sao nói tuổi dậy thì có tầm quan trọng đặc biệt đối với cuộc đời của mỗi con người ? 

Xem lời giải