Bài 6.10 trang 23 SBT Vật lí 6

Đề bài

Một người cầm hai đầu dây cao su rồi kéo căng ra. Gọi lực mà tay phải người đó tác dụng lên dây cao su là \(F_1\); lực mà dây cao su tác dụng vào tay phải người đó là \(F'_1\) ; lực mà tay trái người đó tác dụng vào dây cao su là \(F_2\); lực mà dây cao su tác dụng vào tay trái người đó là \(F'_2\). Hai lực nào là hai lực cân bằng?

A. Các lực \(F_1\) và \(F'_1\).

B. Các lực \(F_2\) và \(F'_2\).

C. Các lực \(F_1\) và \(F_2\).

D. Cả ba cặp lực kể trên.

Lời giải

Các lực \(F_1\) và \(F_2\) bằng nhau, ngược chiều và cùng tác dụng lên một vật nên là hai lực cân bằng.

Chọn C