Bài 6.12 trang 23 SBT Vật lí 6

Đề bài

Nếu một quyển sách nằm yên trên một bàn nằm ngang dưới tác dụng chỉ của hai lực \(F_1\) và \(F_2\) thì phương, chiều và độ mạnh của hai lực này có các đặc điểm nào sau đây?

A. Lực \(F_1\) có phương nằm ngang, lực \(F_2\) có phương thẳng đứng; lực \(F_1\) có chiều từ trái sang phải; lực \(F_2\) có chiều từ trên xuống dưới; lực \(F_1\) mạnh bằng lực \(F_2\).

B. Lực \(F_1\) có phương thẳng đứng, lực \(F_2\) có phương thẳng đứng; lực \(F_1\) có chiều từ trên xuống dưới; lực \(F_2\) có chiều từ dưới lên trên; lực \(F_1\) mạnh hơn lực \(F_2\).

C. Lực \(F_1\) có phương thẳng đứng, lực \(F_2\) có phương thẳng đứng; lực \(F_1\) có chiều từ trên xuống dưới; lực \(F_2\) cũng có chiều từ trên xuống dưới; lực \(F_1\) mạnh bằng lực \(F_2\).

D. Lực \(F_1\) có phương thẳng đứng, lực \(F_2\) có phương thẳng đứng; lực \(F_1\) có chiều từ trên xuống dưới; lực \(F_2\) có chiều từ dưới lên trên; lực \(F_1\) mạnh bằng lực \(F_2\).

Lời giải

Nếu một quyển sách nằm yên trên một bàn nằm ngang dưới tác dụng chỉ của hai lực \(F_1\) và \(F_2\), thì phương, chiều và độ mạnh của hai lực này có các đặc điểm:

Lực \(F_1\) có phương thẳng đứng, lực \(F_2\) có phương thẳng đứng; lực \(F_1\) có chiều từ trên xuống dưới; lực \(F_2\) có chiều từ dưới lên trên; lực \(F_1\) mạnh bằng lực \(F_2\)

Chọn D