Bài 6.4 trang 22 SBT Vật lí 6

Hãy mô tả một hiện tượng thực tế trong đó có hai lực cân bằng.

Lời giải

Ví dụ hai lực cân bằng: Hai đội chơi kéo co, cùng kéo một sợi dây mà sợi dây vẫn đứng yên. Sợi dây chịu tác dụng của hai lực cân bằng.