Bài 6.8 trang 23 SBT Vật lí 6

Công việc nào dưới đây không cần dùng đến lực?A. Xách một xô nước.                       B. Nâng một tẩm gỗ.C. Đẩy một chiếc xe.                        D. Đọc một trang sách.

Lời giải

Đọc một trang sách là việc làm không cần dùng đến lực. Các việc khác như xách một xô nước, nâng một tấm gỗ, đẩy một chiếc xe đều dùng lực.

Chọn D