Bài 6A: Tự do và công lí

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 6A: Tự do và công lí
Giải bài 6A: Tự do và công lí phần hoạt động cơ bản trang 58, 59, 60 sách VNEN tiếng việt lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 6A: Tự do và công lí
Giải bài 6A: Tự do và công lí phần hoạt động thực hành trang 60, 61 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 6A: Tự do và công lí

Đề bài

Hỏi người thân để biết mỗi thành ngữ dưới đây muốn nói điều gì:

a) Bốn biển một nhà

b) Kề vai sát cánh

c) Chung lưng đấu cật

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”