Bài 6B: Đoàn kết đấu tranh vì hoà bình

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 6B: Đoàn kết đấu tranh vì hoà bình
Giải bài 6B: Đoàn kết đấu tranh vì hoà bình phần hoạt động cơ bản trang 62, 63 sách VNEN tiếng việt lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 6B: Đoàn kết đấu tranh vì hoà bình
Giải bài 6B: Đoàn kết đấu tranh vì hoà bình phần hoạt động thực hành trang 63, 64, 65 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 6B: Đoàn kết đấu tranh vì hoà bình
Giải bài 6B: Đoàn kết đấu tranh vì hoà bình phần hoạt động ứng dụng trang 65 sách VNEN tiếng việt lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”