Bài 6C: Sông, suối, biển, hồ

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 6C: Sông suối, biển, hồ
Giải bài 6C: Sông, suối, biển, hồ phần hoạt động cơ bản trang 65, 66 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải chi tiết

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 6C: Sông, suối, biển, hồ
Giải bài 6C: Sông, suối, biển, hồ phần hoạt động thực hành trang 66, 67 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 6C: Sông, suối, biển, hồ
Giải bài 6C: Sông, suối, biển, hồ phần hoạt động ứng dụng trang 67 sách VNEN tiếng việt lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”