Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật

Bài Tập và lời giải

Quan sát 3 hình trên. Tìm điểm giống nhau cơ bản trong cấu tạo của rễ, thân, lá. Xem lại 3 hình một lần nữa, hãy nhận xét hình dạng tế bào thực vật.
Quan sát 3 hình trên. Tìm điểm giống nhau cơ bản trong cấu tạo của rễ, thân, lá.Xem lại 3 hình một lần nữa, hãy nhận xét hình dạng tế bào thực vật.

Xem lời giải

Hãy nhận xét về kích thước của các loại tế bào thực vật?
Hãy nhận xét về kích thước của các loại tế bào thực vật?

Xem lời giải

Quan sát H.7.5 hãy nhận xét: Cấu tạo hình dạng các tế bào của cùng một loại mô, các loại mô khác nhau? Từ đó rút ra kết luận : Mô là gì?
Quan sát H.7.5 hãy nhận xét:- Cấu tạo hình dạng các tế bào của cùng một loại mô, các loại mô khác nhau?- Từ đó rút ra kết luận : Mô là gì?

Xem lời giải

Bài 1 trang 25 SGK Sinh học 6
Tế bào thực vật có kích thước và hình dạng như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 25 SGK Sinh học 6
Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 25 SGK Sinh học 6
Mô là gì? Kể tên một số loại mô thực vật?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”