Bài 7. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Bài Tập và lời giải

Vì sao cần phải sớm hợp nhất các tổ chức cộng sản ?
Vì sao cần phải sớm hợp nhất các tổ chức cộng sản ?

Xem lời giải

Bài 1 trang 17 SGK Lịch sử 5
Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu ? Do ai chủ trì ?

Xem lời giải

bài 2 trang 17 SGK Lịch sử 5
Em hãy trình bày kết quả của hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”