Bài 7.11 trang 27 SBT Vật lí 6

Đề bài

Chọn câu sai. Lực là nguyên nhân làm cho vật

A. đang chuyển động thẳng đều thì chuyển động nhanh lên

B. đang chuyển động thẳng thì chuyển động cong

C. đang chuyển động thẳng đều thì tiếp tục chuyển động thẳng đều

D. đang chuyển động thẳng thì dừng lại

Lời giải

Lực là nguyên nhân làm cho vật biến đổi chuyển động.

Vậy câu C - sai: Vì vật đang chuyển động thẳng đều nếu chị tác dụng của lực thì sẽ bị biến đổi chuyển động (có thể chuyển động nhanh hơn hoặc chậm lại hay dừng lại) chứ không tiếp tục chuyển động thẳng đều như ban đầu.

Chọn C