Bài 7A: Con người là bạn của thiên nhiên

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 7A: Con người là bạn của thiên nhiên
Giải bài 7A: Con người là bạn của thiên nhiên phần hoạt động cơ bản trang 68, 69, 70 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 7A: Con người là bạn của thiên nhiên
Giải bài 7A: Con người là bạn của thiên nhiên phần hoạt động thực hành trang 70, 71, 72 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 7A: Con người là bạn của thiên nhiên
Giải bài 7A: Con người là bạn của thiên nhiên phần hoạt động ứng dụng trang 72 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”