Bài 7C: Cảnh sông nước

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 7C: Cảnh sông nước
Giải bài 7C: Cảnh sông nước phần hoạt động thực hành trang 77, 78, 79 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 7C: Cảnh sông nước
Giải bài 7: Cảnh sông nước phần hoạt động ứng dụng trang 79 sách VNEN tiếng việt lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”