Bài 8. Diện tích xung quanh của hình chóp

Bài Tập và lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 119 SGK Toán 8 Tập 2

Vẽ, cắt và gấp miếng bìa như ở hình 123. Quan sát hình gấp được, hãy điền số thích hợp vào chỗ trống (…) ở các câu dưới đây:

a) Số các mặt bằng nhau trong một hình chóp tứ giác đều là …

b) Diện tích mỗi mặt tam giác là … cm2.

c) Diện tích đáy của hình chóp đều là … cm2.

d) Tổng diện tích tất cả các mặt bên của hình chóp đều là … cm2.

Xem lời giải

Bài 40 trang 121 SGK Toán 8 tập 2

Một hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh bên bằng \(25cm\), đáy là hình vuông \(ABCD\) cạnh \(30cm\).

Tính diện tích toàn phần của hình chóp.

Xem lời giải

Bài 41 trang 121 SGK Toán 8 tập 2

Vẽ cắt và gấp miếng bìa như đã chỉ ra ở hình 125 để được hình chóp tứ giác đều.

a) Trong hình 125a, có bao nhiêu tam giác cân bằng nhau?

b) Sử dụng định lí Pitago để tính chiều cao ứng với đáy của mỗi tam giác.

c) Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình chóp đều này là bao nhiêu ?

Xem lời giải

Bài 42 trang 121 SGK Toán 8 tập 2

Tính độ dài đường cao của hình chóp tứ giác đều với các kích thước cho ở hình 125.

Xem lời giải

Bài 43 trang 122 SGK Toán 8 tập 2

Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của các hình chóp tứ giác đều sau đây.(h.126)

Xem lời giải