Bài 8. Quan sát Trái Đất và các vì sao trong Hệ Mặt Trời

Bài Tập và lời giải

Câu 1 trang 38 SGK Tin học lớp 6
Hãy giải thích hiện tượng ngày và đêm trên Trái Đất.

Xem lời giải

Câu 2 trang 38 SGK Tin học lớp 6
Hãy giải thích hiện tượng nhật thực. Điều khiển khung nhìn phần mềm để quan sát được hiện tượng nhật thực.

Xem lời giải

Câu 3 trang 38 SGK Tin học lớp 6
Hãy giải thích hiện tượng nguyệt thực. Điều khiển khung nhìn phần mềm để quan sát được hiện tượng nguyệt thực.

Xem lời giải

Câu 4 trang 38 SGK Tin học lớp 6
Sao Kim và sao Hoả, sao nào ở gần Mặt Trời hơn?

Xem lời giải

Câu 5 trang 38 SGK Tin học lớp 6
Điều khiển khung nhìn để quan sát được toàn bộ quá trình Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời và nhìn rõ được Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất.

Xem lời giải

Câu 6 trang 38 SGK Tin học lớp 6

Sử dụng thông tin của phần mềm, hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Trái Đất nặng bao nhiêu?

- Độ dài quỹ đạo Trái Đất quay một vòng quanh Mặt Trời?

- Sao Kim có bao nhiêu vệ tinh?

- Nhiệt độ trung bình trên Trái Đất là bao nhiêu độ?

- Nhiệt độ trung bình trên sao Hoả là bao nhiêu độ?

Xem lời giải