Bài 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bào

Bài Tập và lời giải

Quan sát H.8.1 và cho biết: Tế bào lớn lên như thế nào? Nhờ đâu mà tế bào lớn lên được?
Quan sát H.8.1 và cho biếtTế bào lớn lên như thế nào?Nhờ đâu mà tế bào lớn lên được?

Xem lời giải

Tế bào phân chia như thế nào? Các tế bào ở bộ phận nào có khả năng phân chia? Các cơ quan của thực vật như rễ, thân, lá lớn lên bằng cách nào?

Đề bài

- Tế bào phân chia như thế nào?

- Các tế bào ở bộ phận nào có khả năng phân chia?

- Các cơ quan của thực vật như rễ, thân, lá lớn lên bằng cách nào?

Xem lời giải

Bài 1 trang 28 SGK Sinh học 6
Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia? Quá trình phân bào diễn ra như thế nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 28 SGK Sinh học 6
Sự lớn lên và sự phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”