Bài 8. Thời nguyên thủy trên đất nước ta

Bài Tập và lời giải

Người tối cổ là những người như thế nào?
Người tối cổ là những người như thế nào?

Xem lời giải

Nhìn trên lược đồ ở trang 26, em có nhận xét gì về địa điểm sinh sống của Người tối cổ trên đất nước ta?
Nhìn trên lược đồ ở trang 26, em có nhận xét gì về địa điểm sinh sống của Người tối cổ trên đất nước ta?

Xem lời giải

Em thử so sánh công cụ ở hình 19 và hình 20.
Em thử so sánh công cụ ở hình 19 và hình 20.

Xem lời giải

So sánh công cụ ở hình 20 với các công cụ ở hình 21, 22, 23.
So sánh công cụ ở hình 20 với các công cụ ở hình 21, 22, 23.

Xem lời giải

Em hãy lập bảng hệ thống các giai đoạn phát triển của thời nguyên thuỷ ở nước ta theo mẫu : thời gian, địa điểm chính, công cụ.
Em hãy lập bảng hệ thống các giai đoạn phát triển của thời nguyên thủy ở nước ta theo mẫu: thời gian, địa điểm chính, công cụ.

Xem lời giải

Giải thích sự tiến bộ của rìu mài lưỡi so với rìu ghè đẽo.
Giải thích sự tiến bộ của rìu mài lưỡi so với rìu ghè đẽo.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”