Bài 8 trang 118 SGK Toán 8 tập 1

Đo cạnh (đơn vị mm) rồi tính diện tích tam giác vuông dưới đây (h.\(122\)):

Lời giải

Đo hai cạnh góc vuông, ta được \(AB= 30\,mm, AC= 25\,mm\).

Áp dụng công thức tính diện tích tam giác vuông, ta có diện tích tam giác \(ABC\) là:

\(S = \dfrac{1}{2}AB.AC = \dfrac{1}{2}.30.25 = 375\,m{m^2}\)

Vậy \(S = 375m{m^2}\)