Bài 8. Trọng Lực. Đơn vị lực

Bài Tập và lời giải

Bài 8.1 trang 28 SBT Vật lí 6

Đề bài

Chọn những từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

- trọng lực      - lực kéo         - cân bằng

- biến dạng     - Trái Đất       - dây gầu

a) Một gầu nước treo đứng yên ở đầu một sợi dây. Gầu nước chịu tác dụng của hai lực........ Lực thứ nhất là ...... của dây gầu; lực thứ hai là ...........của gầu nước. Lực kéo do .......... tác dụng vào gầu. Trọng lực do .......... tác dụng vào gầu (H.8.1a) 

b) Một quả chanh nổi lơ lửng trong một cốc nước muối; lực đẩy của nước muối lên phía trên và ............ của quả chanh là hai lực ............... (H.8.1.b)

c) Khi ngồi trên yên xe máy thì lò xo giảm xóc bị nén lại, .............. của người và xe đã làm cho lò xo bị ...........

Xem lời giải

Bài 8.2 trang 28 SBT Vật lí 6
Hãy mô tả hiện tượng thực tế, trong đó ta thấy trọng lượng của một vật bị cân bằng bởi một lực khác.

Xem lời giải

Bài 8.3 trang 28 SBT Vật lí 6

Đề bài

Người ta muốn đánh dấu vào ba điểm A, B, C trên môt bức tường thẳng để đóng đinh treo ảnh triển lãm. Bức tường cao \(4m\) và có chiều ngang \(6m\) (H.8.2).

Điểm A nằm đúng giữa bức tường. Hai điểm B và C ở độ cao \(2,5m\) , B cách mép tường trái \(1m\) , C cách mép tường phải \(1m\).

Em hãy tìm một cách làm đơn giản mà lại có thể đánh dấu được chính xác 3 điểm A, B, C.

Xem lời giải

Bài 8.4 trang 29 SBT Vật lí 6

Đề bài

Hãy chọn câu lập luận đúng trong các câu dưới đây:

A. Một con tàu vũ trụ bay quanh Trái Đất thì không bị Trái Đất hút nữa. Vì nếu bị hút thì nó đã rơi ngay xuống Trái Đất.

B. Một con tàu vũ trụ bay quanh Trái Đất thì không bị Trái Đất hút. Vì ta thấy nhà du hành vũ trụ bị lơ lửng trong con tàu.

C. Một con tàu vũ trụ bay quanh Trái Đất vẫn bị Trái Đất hút. Nhưng lực hút này bị cân bằng bởi lực đẩy của động cơ.

D. Mặt Trăng luôn luôn bị Trái Đất hút. Nhưng Mặt Trăng không bị rơi vào Trái Đất, vì lực hút chỉ có tác dụng làm Mặt Trăng quay tròn quanh Trái Đất. Con tàu vũ trụ cũng ở vào tình trạng như Mặt Trăng. Con tàu vũ trụ khi đã bay vào quỹ đạo thì cũng như Mặt Trăng, không còn tên lửa đẩy nữa. Lực hút của Trái Đất lên con tàu chỉ làm nó quay tròn quanh Trái Đất.

Xem lời giải

Bài 8.5 trang 29 SBT Vật lí 6

Đề bài

Số liệu nào dưới đây là phù hợp với một học sinh THCS?

A. Khối lượng \(400g\).

B. Trọng lượng \(400N\).

C. Chiều cao \(400mm\).      

D. Vòng ngực \(400cm\).

Xem lời giải

Bài 8.6 trang 29 SBT Vật lí 6

Đề bài

Chỉ có thể nói về trọng lực của vật nào sau đây?

A. Trái Đất.                                     

B. Mặt Trăng.

C. Mặt Trời.                                      

D. Hòn đá trên mặt đất.

Xem lời giải

Bài 8.7 trang 29 SBT Vật lí 6

Đề bài

Một chiếc tàu thủy nổi được trên mặt nước là nhờ có những lực nào tác dụng vào nó?

A. Chỉ nhờ trọng lực do Trái Đất hút xuống phía dưới.

B. Chỉ nhờ lực nâng của nước đẩy lên phía trên.

C. Nhờ trọng lực do Trái Đất hút xuống và lực nâng của nước đẩy lên cân bằng nhau.

D. Nhờ lực hút của Trái Đất, lực nâng của nước và lực đẩy của chân vịt phía sau tàu.

Xem lời giải

Bài 8.8 trang 30 SBT Vật lí 6

Đề bài

Nếu so sánh một quả cân \(1kg\) và một tập giấy \(1kg\) thì

A. tập giấy có khối lượng lớn hơn.

B. quả cân có trọng lượng lớn hơn.

C. quả cân và tập giấy có trọng lượng bằng nhau.

D quả cân và tập giấy có thể tích bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 8.9 trang 30 SBT Vật lí 6

Đề bài

Ba khối kim loại: \(1kg\) đồng, \(1kg\) sắt và \(1kg\) nhôm. Khối nào có trọng lượng lớn nhất?

A. Khối đồng.      

B. Khối sắt.

C. Khối nhôm.      

D. Ba khối có trọng lượng bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 8.10 trang 30 SBT Vật lí 6

Đề bài

Lực nào sau đây không thể là trọng lực?

A. Lực tác dụng lên vật nặng đang rơi.

B. Lực tác dụng lên một quả bóng bay làm quả bóng hạ thấp dần.

C. Lực vật nặng tác dụng vào dây treo.

D. Lực mặt bàn tác dụng lên vật đặt trên bàn.

Xem lời giải

Bài 8.11 trang 30 SBT Vật lí 6
Thả một hòn bi bằng chì và một tờ giấy từ trên cao xuống, ta thấy hòn bi rơi theo phương thẳng đứng còn tờ giấy không rơi theo phương thẳng đứng.a)  Hãy giải thích tại sao?b)  Muốn làm cho tờ giấy cũng rơi theo phương thẳng đứng thì làm thế nào? Tại sao?

Xem lời giải